TƯ VẤN THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN BAO GỒM:

Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự vốn, thẩm tra dự án đầu tư, tư vấn giám sát cho các hạng mục công trình theo đúng quy định hiện hành.