• Chủ Đầu Tư:
   Công Ty CPTM & ĐT Ban Mai

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:


   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Ông Đỗ Hưu Trung

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Anh Vương Xuân Hưng

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư:
   Anh Nghiêm Trung Vinh

   Hạng Mục Thực Hiện:
   Tư vấn, thiết kế và thi công công trình
  • Chủ Đầu Tư: VIN GROUP


   Hạng Mục Thực Hiện:
   Thi công hạng mục công trình
41 - 46/46